Privacy verkaring en Cookiegebruik

Nalatenschapspraktijk Heerenveen, gevestigd te Heerenveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK 73027073, Vestigingsnr. 000041100840, Herenwal 63, 8441BB, Heerenveen, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Nalatenschapspraktijk Heerenveen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordeninggegevensbescherming (Avg).

Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Nalatenschapspraktijk Heerenveen persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) clienten;
 • bezoekers van de website: nalatenschapspraktijkheerenveen.nl
 • alle overige personen die met Nalatenschapspraktijk Heerenveen contact opnemen of van Nalatenschapspraktijk Heerenveen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers;

Verwerking van persoonsgegevens
Nalatenschapspraktijk Heerenveen verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

Doeleinden verwerking
Nalatenschapspraktijk Heerenveen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een overeenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

Rechtsgrond
Nalatenschapspraktijk Heerenveen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een overeenkomst
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers
Nalatenschapspraktijk Heerenveen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Nalatenschapspraktijk Heerenveen persoonsgegevens verwerken.
Nalatenschapspraktijk Heerenveen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
Nalatenschapspraktijk Heerenveen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de uitvoering van een overenkomst met de klant of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig.
Nalatenschapspraktijk Heerenveen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER
Nalatenschapspraktijk Heerenveen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Nalatenschapspraktijk Heerenveen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens
Nalatenschapspraktijk Heerenveen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Nalatenschapspraktijk Heerenveen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • formulieren verzonden via het contactformulier op de website worden 14 dagen op de server bewaard en daarna automatisch verwijderd.
 • google analytics gegegevens (die uitsluitend de bezoekersbeweging melden en geen ip adressen of persoonsgebonden gegevens opslaan) worden na 14 maanden verwijderd

Wijzigingen privacystatement
Nalatenschapspraktijk Heerenveen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Nalatenschapspraktijk Heerenveen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Nalatenschapspraktijk Heerenveen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Nalatenschapspraktijk Heerenveen door een e-mailbericht te sturen naar info@nalatenschapspraktijkheerenveen.nl
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Nalatenschapspraktijk Heerenveen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Nalatenschapspraktijk Heerenveen door een e-mailbericht te sturen naar info@nalatenschapspraktijkheerenveen.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen.  Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik op deze website
Nalatenschapspraktijk Heerenveen gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Gebruik van foto’s van personen op deze website
Nalatenschapspraktijk Heerenveen gebruikt op de website enkele foto’s waarop personen herkenbaar in beeld kunnen zijn.
Veelal gaat dit om medewerkers, zelden om clienten. En waar mogelijk is altijd contact gezocht en toestemming verleend door  de afgebeelde persoon.
Bent u toch van mening dat u of uw kind op een van deze foto’s staat en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@nalatenschapspraktijkheerenveen.nl zodat ik de betreffende foto zo snel mogelijk kan verwijderen.
Stockfotografie op de website is met afkomstig van rawpixel.com

Hoe Nalatenschapspraktijk Heerenveen haar  persoonsgegevens beveiligt.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u alsnog de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via  info@nalatenschapspraktijkheerenveen.nl

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Noch AnnaIetske Maeijer noch de ontwikkelaar van de website kan aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiend uit de informatie die via deze site wordt verstrekt.
De informatie op deze website dient een informatief doel, bij vragen of problemen is persoonlijk contact met mij altijd gewenst.

Geheimhouding

Ik houd mij aan de geheimhoudingsplicht. Soms bespreek ik binnen een team of met een speciale adviseur een cliënt. Dit is altijd na goedkeuring van de cliënt.